Training

Beckhoff thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về thiết bị Beckhoff như phần mềm tự động hoá TwinCat hay máy tính nhúng CX tại nhiều quốc gia. Các khóa đào tạo được thực hiện tại văn phòng của Beckhoff hoặc tại nơi làm việc của khách hàng, dựa trên việc sắp xếp giữa 2 bên. Các khóa đào tạo bổ sung như hướng dẫn lập trình bộ điều khiển, cấu hình Bus terminal, kết nối thiết bị đầu cuối có thể được cung cấp sau khi tư vấn.

TwinCAT Training
Basics
TR1000 TwinCAT 2 Training: Compact programming
TR1010, TR1012 TwinCAT 2 Training: Commissioning, maintenance and service
TR1020 TwinCAT 2 Training: Programming for those converting from PLCs
TR3010, TR3012 TwinCAT 3 Training: Maintenance, repairs and service
TR3020 TwinCAT 3 Training: Basic PLC programming
TR3030 TwinCAT 3 Training: PLC basics, NC-PTP, ADS
TR3040 TwinCAT 3 Training: How to switch from TC2 to TC3
TR3042 TwinCAT 3 Training: C++ module creation, wizards, TMC editor
TR3044 TwinCAT 3 Training: Object-oriented programming with the PLC
TR3075 TwinCAT 3 Training: Internet of Things
TR3077 TwinCAT 3 Training: EtherCAT – Diagnostics and extended functionalities
TR3080 TwinCAT 3 Training: Automation Interface
HMI
TR7050 TwinCAT 3 Training: Basics TwinCAT HMI
TR7060 TwinCAT 3 Training: add-on TwinCAT HMI Controls
TR7065 TwinCAT 3 Training: add-on TwinCAT HMI Server Extension
Vision
TR3090 TwinCAT 3 Training: Vision
Individual
TR1900 TwinCAT Individual Training
Motion Control
TR2020 TwinCAT 2 Training: NC Point-to-Point
TR2030 TwinCAT 2 Training: NC Point-to-Point and NC Interpolation
TR3050 TwinCAT 3 Training: NC Point-to-Point
TR3052 TwinCAT 3 Training: NC Point-to-Point and NC Interpolation
TR3054 TwinCAT 3 Training: CNC
TR3056 TwinCAT 3 Training: XTS
TR3059 TwinCAT 3 Training: XTS – maintenance, repairs and service
Safety
TR3060 TwinCAT 3 Training: Basic training TwinSAFE Terminals
TR3061 TwinCAT 3 Training: TwinSAFE AX5805 option card
TR3064 TwinCAT 3 Training: Extended training TwinSAFE Terminals
TR3066 TwinCAT 3 Training: TwinSAFE training – Servicing and maintenance
TR8010 TwinCAT 2 Training: TwinSAFE
TR8011 TwinCAT 2 Training: TwinSAFE AX5805 option card
TR8016 TwinCAT 2 Training: TwinSAFE training – Servicing and maintenance
EtherCAT
TR8020 TwinCAT 2 Training: EtherCAT
Building Automation
TR5030 BACnet Training: Basics of BACnet communication
TR5041 TwinCAT 3 Training: Fieldbus systems in building automation programming
TR5042 TwinCAT 3 Training: Connectivity in building automation programming
TR5050 TwinCAT 3 Training: Building automation programming with BACnet and TwinCAT HMI

EtherCAT Training
TR8110 EtherCAT technology basics for developers
TR8100, TR8200 EtherCAT workshops for developers