Support & Service

Beckhoff có thể hỗ trợ bạn với các câu hỏi kỹ thuật về sản phẩm của chúng tôi trong suốt quá trình xây dựng thông số kỹ thuật, nghiệm thu hoặc khi có vấn đề liên quan.

 Support Beckhoff

Beckhoff Vietnam
Beckhoff Automation Pte. Ltd.
Phone:  +84 / 28 7300 2439,
Ext. 103, 104
support@beckhoff.com.vn
Support, Germany
Hotline:  + 49 52 46 / 963 - 157
support@beckhoff.com
Service, Germany
Hotline:  + 49 52 46 / 963 - 460
service@beckhoff.com

Support & Service Beckhoff worldwide
Back Top Beckhoff, Email: info@beckhoff.com.vn